Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden House of Articles B.V.


Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. HOUSE OF ARTICLES BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid House of Articles BV,  die Producten op afstand aan Consumenten aanbiedt;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een  Overeenkomst aangaat met HOUSE OF ARTICLES;
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door HOUSE OF ARTICLES georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Producten tot en met het sluiten van de overeenkomst aan de Consument gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand, hierna ook te noemen: de “Overeenkomst” ;
 4. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand;
 6. Producten: de Productien die op de Website worden geadverteerd;
 7. Dag: kalenderdag; en
 8. Website: www.houseofarticles.com

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

HOUSE OF ARTICLES BV
Transistorstraat 53C

1322 CK Almere

Telefoonnummer: +31 (0)20 70 59 650 op werkdagen tussen 09.00 en 17.30 uur        
E-mailadres: info@houseofarticles.com
KvK-nummer: 69791805
BTW-identificatienummer: NL858013678 B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van HOUSE OF ARTICLES en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen HOUSE OF ARTICLES en de Consument.
 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden HOUSE OF ARTICLES niet;
 2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
a)    de prijs inclusief belastingen;
b)    de eventuele kosten van aflevering;
c)    de wijze waarop de Overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
d)    de wijze van betaling en aflevering;
e)    de termijn voor aanvaarding van het aanbod; en
f)    Het adres waar en de termijn waarbinnen de Consument een klacht kan indienen.

Artikel 5 - De Overeenkomst
 1. De Consument kan bij HOUSE OF ARTICLES een bestelling plaatsen door het daartoe geëigende bestelformulier op de Website volledig in te vullen en aan HOUSE OF ARTICLES toe te zenden.
 2.  HOUSE OF ARTICLES zendt Consument een e-mail aan het in het bestelformulier genoemde e-mailadres van Consument waarin zij de ontvangst van de betreffende bestelling bevestigt. Een bestelling wordt vervolgens uitsluitend door HOUSE OF ARTICLES in behandeling genomen, indien de Consument alle gevraagde informatie op het bestelformulier compleet heeft ingevuld.
 3. De Overeenkomst komt tot stand nadat HOUSE OF ARTICLES de bestelling van Consument heeft aanvaard (welke aanvaarding blijkt uit de in lid 3 genoemde bevestigingse-mail), de bestelling door de consument is betaald en door HOUSE OF ARTICLES is verzonden.
 4. HOUSE OF ARTICLES heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de Consument mee te delen en zulks zonder dat HOUSE OF ARTICLES gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan HOUSE OF ARTICLES kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van Producten
 1. de Consument heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden.
 2. Indien dit niet het geval is, heeft de Consument de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 Dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de Consument.
 3. Tijdens deze termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan HOUSE OF ARTICLES retourneren, conform de door HOUSE OF ARTICLES verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Artikel 7 - Kosten  in geval van herroeping
 1. Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal HOUSE OF ARTICLES dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 Dagen na ontvangst van de terugzending of herroeping, terugbetalen.
Artikel 8 - Uitsluiting Herroepingsrecht
 1. Indien de Consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door HOUSE OF ARTICLES alleen worden uitgesloten indiende HOUSE OF ARTICLES dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor Producten:
a)    die door HOUSE OF ARTICLES tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument;
b)    die duidelijk persoonlijk van aard zijn; of
c)    die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

Artikel 9 - De prijs
 1. Indien de prijzen voor de aangeboden Producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de Consument gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de Overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) Dagen na mededeling van de prijsverhoging door HOUSE OF ARTICLES.
 2. De in het aanbod van Producten of diensten genoemde prijzen zijn in euro en inclusief BTW.
Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
HOUSE OF ARTICLES staat er voor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst en de in het aanbod vermelde specificaties.

Artikel 11 - Levering en uitvoering
 1. HOUSE OF ARTICLES zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van Producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument schriftelijk aan HOUSE OF ARTICLES kenbaar heeft gemaakt. Indien de Consument aan HOUSE OF ARTICLESschriftelijk opgave doet van een adres, is HOUSE OF ARTICLES gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de Consument aan HOUSE OF ARTICLES schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan haar bestellingen dienen te worden gezonden.
 3.  Articles zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 Dagen na betaling door de Consument uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk binnen 14 Dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
 4.  De door HOUSE OF ARTICLES opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Consument geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Consument redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat zij de Overeenkomst in stand laat. De Consument is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de Overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
 5. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal HOUSE OF ARTICLES het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 Dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. De eigendom van geleverde Producten gaat pas over, indien de Consument al hetgeen zij op grond van enige Overeenkomst aan HOUSE OF ARTICLES verschuldigd is, heeft voldaan.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust tot het moment van bezorging aan de Consument bij HOUSE OF ARTICLES.
Artikel 12 - Betaling
 1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de Consument verschuldigde bedragen te worden voldaan aan HOUSE OF ARTICLES voor de vermelde uiterste datum en conform de betaalwijze die zijn aangegeven op de Website.
 2. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan HOUSE OF ARTICLES te melden.
 3. Indien de Consument met enige betaling in gebreke is, is HOUSE OF ARTICLES gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende Overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
 4.  Indien de prijzen voor de aangeboden Producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de Overeenkomst te ontbinden binnen 10 Dagen na mededeling van de prijsverhoging door HOUSE OF ARTICLES.
Artikel 13 - Klachtenregeling
 1. HOUSE OF ARTICLES beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure, welke wordt vermeld op de Website en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Op het moment van ontvangst zal Consument controleren of de Producten qua aantal en hoedanigheid aan de Overeenkomst voldoen.
 3. De Consument kan geen beroep meer doen op het feit dat de Producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, indien de Consument dit niet binnen 14 Dagen tijd aan HOUSE OF ARTICLES heeft gemeld.
 4. Bij HOUSE OF ARTICLES ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 Dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 Dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Artikel 14 - Veiligheid en Privacy
 1. Indien de Consument Producten koopt van HOUSE OF ARTICLES mag HOUSE OF ARTICLES de Consument informeren over eigen, gelijksoortige Producten en diensten, per post, telefoon of email. Indien Consument geen e-mails van HOUSE OF ARTICLESmeer wenst te ontvangen, kan een e-mail worden gestuurd naar info@houseofarticles.com of gebruik worden gemaakt van de uitschrijfmogelijkheid in elke nieuwsbrief.
 2. Op de Bestellingen en de daaruit voortvloeiende Overeenkomsten en op alle andere (rechts)handelingen is de veiligheid en Privacy Policy van HOUSE OF ARTICLES van toepassing. Deze zijn te vinden onder “klantenservice”  op de Website.
Artikel 15 - Diversen
 1. Wanneer door HOUSE OF ARTICLES gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Consument kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat HOUSE OF HOUSE OF ARTICLES deze algemene voorwaarden soepel toepast.
 2. Indien één of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden of enige andere Overeenkomst met HOUSE OF ARTICLES in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door HOUSE OF ARTICLES vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
 3. HOUSE OF ARTICLES is bevoegd om bij de uitvoering van bestelling(en) door de Consument gebruik te maken van derden.
Artikel 16 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en Overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Amsterdam.
 • Be the first to know

 • Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze acties en aanbiedingen.
© 2017 - 2018 House of Articles BV